De Raad van State heeft vandaag in hoger beroep opnieuw geoordeeld, dat het beleid met betrekking tot het opleggen van boetes op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) voor een deel onevenredig en voor een deel in strijd is met de wet. Het gaat hier om verschillende verhogingen van de standaardboete van €8000,- voor illegale werkzaamheden.

In deze zaak was een boete opgelegd voor één illegaal werkende vreemdeling van in totaal €24.000,-, dus drie keer de standaardboete. Het beleid bepaalt dat de boete zo fors kan worden verhoogd, omdat eerder ook al een boete was opgelegd (recidive) en omdat de vreemdeling illegaal in Nederland verbleef. Volgens de Raad van State is de extra verhoging van de boete vanwege een eerder opgelegde boete in strijd met de keuze die de wetgever heeft gemaakt. De wetgever heeft namelijk wel bepaald dat de boete kan worden verdubbeld als sprake is van een eerdere, onherroepelijke, boete, maar niet dat deze daarna, ook als de eerdere boete niet onherroepelijk is, nóg een keer kan worden verhoogd. Deze extra verhoging is dan ook in strijd met de wet. Verder kan de boete voor hardnekkige malafide werkgevers weliswaar tot €12.000,- worden verhoogd, maar valt de verhoging vanwege het illegale verblijf van de vreemdeling in Nederland daar niet onder. Tot slot had de Inspectie SZW ook geen rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden in deze zaak, op grond waarvan de Raad van State de boete nog eens met 25%  heeft gematigd.

Op grond van deze uitspraak zal de minister van SZW het beleid verder moeten aanpassen, niet zomaar verhoging op verhoging kunnen stapelen en daarbij beter rekening moeten houden met de omstandigheden van het geval. De Raad van State heeft ook al eerder geoordeeld dat verhogingen van de standaardboete niet zomaar konden worden doorgevoerd en dat in dit beleid – alsook de uitvoering van dit beleid – onvoldoende rekening wordt gehouden met de omstandigheden van het geval en de evenredigheid van de boete.

Deze uitspraak is hier te vinden. Voor meer informatie over opgelegde boetes, de dreiging daarmee of begeleiding bij een boeteprocedure, kunt u contact opnemen met Scheers Advocatuur.