Privacyverklaring

23 mei 2018

Scheers Advocatuur, gevestigd aan de Johan de Wittlaan 7 (2517 JR) te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt binnen dit kantoor, voor welk doel deze worden verwerkt en op welke wijze dit geschiedt.

Persoonsgegevens
Scheers Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Scheers Advocatuur kan onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht
 • Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
 • Burgerservicenummer
 • Vreemdelingennummer
 • Alle overige persoonsgegevens die u aan Scheers Advocatuur verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met Scheers Advocatuur

Doeleinden en grondslagen voor verwerking
Scheers Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens om juridische diensten aan u te kunnen verlenen en om aan haar juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Scheers Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Wij hanteren voor bepaalde persoonsgegevens de volgende bewaartermijnen:

 • Digitaal dossier: 20 jaar
 • Fysiek dossier: 10 jaar

Delen van persoonsgegevens met anderen
Scheers Advocatuur verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Derden zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving; Scheers Advocatuur is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden.

Beveiliging
Scheers Advocatuur neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan wordt verzocht contact met Scheers Advocatuur op te nemen via info@scheersadvocatuur.nl.

Cookies
Scheers Advocatuur maakt geen gebruik van cookies.

Uw rechten
Als betrokkene beschikt u over een aantal rechten:

 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens
 • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist of onvolledig zijn
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit)
 • Het recht om de gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken

Wij willen u er op wijzen dat zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens toch te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Contact
Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben of een klacht willen indienen, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via: info@scheersadvocatuur.nl of:
Scheers Advocatuur
Johan de Wittlaan 7
2517 JR  Den Haag