Wet arbeid vreemdelingen boetes Inspectie SZW

Als een vreemdeling werkzaamheden verricht moet de werkgever of opdrachtgever in de meeste gevallen over een tewerkstellingsvergunning (TWV) beschikken. Dit geldt zowel voor de directe werkgever, maar ook voor andere opdrachtgevers of partijen die indirect betrokken zijn bij de betreffende werkzaamheden, bijvoorbeeld in een keten van werkgevers. Deze partijen zijn ook allemaal verplicht om de identiteit van de betreffende vreemdeling vast te stellen, te controleren of deze mag werken en de betreffende informatie op te slaan en te bewaren.

Als er voor deze werkzaamheden geen TWV is verleend of als er niet wordt voldaan aan de registratieplicht, kunnen al deze partijen worden beboet. Inspectie SZW doet hier onderzoek naar en zal bij de vaststelling van illegale werkzaamheden maatregelen nemen, variërend van een waarschuwing tot het opleggen van boetes tot €12.000,00 per vreemdeling.

De praktijk wijst echter uit dat vele boetes ten onrechte worden opgelegd. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn omdat de beboete partij ten onrechte als werkgever wordt aangemerkt of omdat voor de werkzaamheden door de betreffende vreemdeling geen TWV nodig is. Ook komt het zeer regelmatig voor dat bij het opleggen van een boete geen rekening wordt gehouden met de omstandigheden in die specifieke zaak. In al die gevallen kan de opgelegde boete door de Inspectie SZW in een bezwaarprocedure, de rechtbank in een beroepsprocedure of de Raad van State als hoogste rechter in hoger beroep, alsnog worden vernietigd of gematigd.

Erik Scheers heeft in vele zaken partijen bijgestaan in de onderzoeksfase, dan wel bij het indienen van een bezwaarschrift, beroepschrift of hoger beroepschrift, welke zaken regelmatig hebben geleid tot vernietiging of matiging van de boete. Grote meerwaarde zit niet alleen in de kennis van deze specifieke boeteprocedure, maar ook in kennis van het vreemdelingenrecht en het recht om te werken.

Hieronder enkele uitspraken van het Europese Hof van Justitie, de Raad van State en verschillende rechtbanken, als ook besluiten van de Inspectie SZW, waarbij door het optreden van Erik Scheers opgelegde boetes zijn vernietigd. Deze uitspraken hebben in een aantal gevallen ook grote gevolgen gehad voor andere zaken, waarin ook geen boete (meer) mag worden opgelegd:

Uitspraken boetes Wet arbeid vreemdelingen

Grensoverschrijdende dienstverlening, ter beschikking stellen arbeidskrachten mag, boetes van in totaal €48.000,– vernietigd:  uitspraak Rechtbank Den Haag

Werknemer had rechtstreeks op grond van het EU-recht verblijfsrecht, ondanks voornemen (boetekennisgeving) Inspectie SZW geen boete opgelegd: besluit Inspectie SZW geen boete EU-verblijfsrecht

Geen werkgever, boete van €72.000,– vernietigd: uitspraak Raad van State

Grensoverschrijdende dienstverlening geen tewerkstellingsvergunning (twv) nodig, boete van € 264.000,– vernietigd (Essent-arrest): uitspraak Hof van Justitie en uitspraak Raad van State. Zie ook de artikelen die over deze zaak zijn verschenen in het Financieele Dagblad (Fd)de Trouw en de Volkskrant.

Geen werkgever, boete van €4.000,– vernietigd:  besluit op bezwaar Inspectie SZW geen werkgever

Geen werkgever, boete van €48.000,– vernietigd: uitspraak Raad van State

Bieden hulp geen arbeid, boete van €8.000,– vernietigd: uitspraak Rechtbank Amsterdam

Op zoek naar een ervaren boete Inspectie SZW advocaat?

Als er een onderzoek loopt door de Inspectie SZW of als er al een boete door de Inspectie is opgelegd, kan Scheers Advocatuur u daarover adviseren, de communicatie met de Inspectie overnemen en/of begeleiden bij het instellen van de juiste rechtsmiddelen. U kunt hiervoor contact opnemen met Scheers Advocatuur.