Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Scheers Advocatuur

Artikel 1

Scheers Advocatuur is de handelsnaam van mr. E.T.P. (Erik) Scheers, die als eenmanszaak de praktijk van advocaat uitoefent, een en ander in de meest ruime zin.

Artikel 2

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Scheers Advocatuur, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. Deze voorwaarden gelden ook ten behoeve van de werknemers van Scheers Advocatuur, alsmede ten behoeve van alle andere personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten.

Artikel 3

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Scheers Advocatuur, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Iedereen die voor of ten behoeve van Scheers Advocatuur werkzaam is, is niet persoonlijk gebonden en niet persoonlijk aansprakelijk.

Artikel 4

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scheers Advocatuur is het de cliënt niet toegestaan de door Scheers Advocatuur geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet door of met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, dan wel te verspreiden in welke vorm dan ook.

Artikel 5

Bij het inschakelen van derden zal Scheers Advocatuur steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Scheers Advocatuur is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Scheers Advocatuur is door de opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Indien dit redelijkerwijs mogelijk is, zal Scheers Advocatuur met de opdrachtgever over het inschakelen van een derde overleg plegen. De verplichting tot overleg geldt in elk geval niet bij het inschakelen van vertalers, koeriers, deurwaarders en procesvertegenwoordigers.

Artikel 6

Verstrekte opdrachten worden door Scheers Advocatuur uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen, aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

Artikel 7

Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of bedragen waarop de door Scheers Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Scheers Advocatuur in verband met die verzekering draagt. Een kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Scheers Advocatuur.

Artikel 8.

Indien en voorzover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering is elke aansprakelijkheid voor ieder geval beperkt tot een bedrag van maximaal €25.000,-. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Scheers Advocatuur.

Artikel 9

Alle vorderingsrechten en eventuele andere bevoegdheden jegens Scheers Advocatuur in verband met door haar verrichte werkzaamheden vervallen in elk geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 10

Aan Scheers Advocatuur komt honorarium en verschotten toe. Onder verschotten wordt verstaan: een vergoeding van te specificeren kosten als griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, leges, uittrekselkosten, procureurs- en deurwaarderskosten, koerier e.d. Vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti-, telefoon-, telefax-, kopieerkosten e.d., wordt forfaitair gesteld op 5% van het honorarium. Tussen Scheers Advocatuur en cliënt geldt de overeengekomen honorering, zoals deze door Scheers Advocatuur schriftelijk of per e-mail is bevestigd. In alle andere gevallen wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief van Scheers Advocatuur. Het uurtarief wordt jaarlijks aangepast. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 11

Scheers Advocatuur is bevoegd om eventuele verschotten (zoals bijvoorbeeld griffierecht en deurwaarderskosten) onmiddellijk en apart in rekening te brengen. Scheers Advocatuur is bevoegd om in verband met de te verrichten werkzaamheden hieraan voorafgaand betaling van een voorschot te verlangen (voor honorarium en/of verschotten), te vermeerderen met kantoorkosten en BTW, welk voorschot met de einddeclaratie zal worden verrekend. Scheers Advocatuur is bevoegd om werkzaamheden op te schorten indien en zolang de opdrachtgever geen voorschot ter dekking van voormelde kosten en/of honorarium heeft betaald.

Artikel 12

Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen de betaaltermijn, vermeld in art. 13. Zolang de opdracht niet is voltooid, is Scheers Advocatuur gerechtigd tussentijds te declareren.  Indien een declaratie niet binnen de in art. 13 vermelde termijn wordt voldaan, is Scheers Advocatuur gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, zowel voor de desbetreffende opdracht alsook voor andere opdrachten van de cliënt dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Scheers Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade, materieel noch immaterieel, die ontstaat als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 13

Declaraties dienen te worden voldaan binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever en de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim zullen zijn en de wettelijke rente verschuldigd is. In geval van incassomaatregelen zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ad 15% over het verschuldigde, met een minimum van € 110,00.

Artikel 14

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, kunnen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dit reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekozen kan worden. Deswege verzocht, zal Scheers Advocatuur over dit reglement de nodige informatie aan de opdrachtgever verschaffen.

Artikel 15

Niet alleen Scheers Advocatuur, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

Artikel 16

Na het sluiten van het dossier wordt het desbetreffende dossier 5 jaar bewaard. Daarna zal het dossier worden vernietigd.

Artikel 17

De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en e-mailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld.

Artikel 18

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. Deze versie is opgesteld op 11 februari 2017.