Wet arbeid vreemdelingen boetes Nederlandse Arbeidsinspectie

Als een vreemdeling werkzaamheden verricht moet de werkgever of opdrachtgever in de meeste gevallen over een tewerkstellingsvergunning (TWV) beschikken. Dit geldt zowel voor de directe werkgever, maar ook voor andere opdrachtgevers of partijen die indirect betrokken zijn bij de betreffende werkzaamheden, bijvoorbeeld in een keten van werkgevers, bij een uitzendconstructie of werk door een dienstverrichter. Deze partijen zijn ook allemaal verplicht om de identiteit van de betreffende vreemdeling vast te stellen, te controleren of deze mag werken en de betreffende informatie op te slaan en te bewaren.

Als er voor deze werkzaamheden geen vergunning is verleend of als er niet wordt voldaan aan de registratieplicht, kunnen al deze partijen worden beboet. De Nederlandse Arbeidsinspectie doet hier onderzoek naar en zal bij de vaststelling van illegale werkzaamheden maatregelen nemen, variërend van een waarschuwing tot het opleggen van boetes tot €8.000,00 en bij recidive zelfs tot €24.000 per vreemdeling.

De praktijk wijst echter uit dat vele boetes ten onrechte worden opgelegd. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn omdat de beboete partij ten onrechte als werkgever wordt aangemerkt of omdat voor de werkzaamheden door de betreffende vreemdeling geen TWV nodig is. Ook komt het zeer regelmatig voor dat bij het opleggen van een boete geen rekening wordt gehouden met de omstandigheden in die specifieke zaak. In al die gevallen moet de opgelegde boete door de Nederlandse Arbeidsinspectie in een bezwaarprocedure, de rechtbank in een beroepsprocedure of de Raad van State als hoogste rechter in hoger beroep, alsnog worden vernietigd of gematigd.

Erik Scheers heeft in vele zaken partijen bijgestaan in de onderzoeksfase, dan wel bij het indienen van een bezwaarschrift, beroepschrift of hoger beroepschrift, welke zaken regelmatig hebben geleid tot vernietiging of matiging van de boete. Grote meerwaarde zit niet alleen in de kennis van deze specifieke boeteprocedure, maar ook in kennis van het vreemdelingenrecht en het recht om te werken.

Hieronder enkele uitspraken van het Europese Hof van Justitie, de Raad van State en verschillende rechtbanken, als ook besluiten van de Nederlandse Arbeidsinspectie, waarbij door het optreden van Erik Scheers opgelegde boetes zijn vernietigd. Deze uitspraken hebben in een aantal gevallen ook grote gevolgen gehad voor andere zaken, waarin ook geen boete (meer) mag worden opgelegd:

Uitspraken boetes Wet arbeid vreemdelingen

Grensoverschrijdende dienstverlening, ter beschikking stellen arbeidskrachten mag, boetes van in totaal €48.000,– vernietigd:  uitspraak Rechtbank Den Haag

Werknemer had rechtstreeks op grond van het EU-recht verblijfsrecht, ondanks voornemen (boetekennisgeving) Arbeidsinspectie geen boete opgelegd: besluit Inspectie SZW geen boete EU-verblijfsrecht

Geen werkgever, boete van €72.000,– vernietigd: uitspraak Raad van State

Grensoverschrijdende dienstverlening geen tewerkstellingsvergunning (twv) nodig, boete van € 264.000,– vernietigd (Essent-arrest): uitspraak Hof van Justitie en uitspraak Raad van State. Zie ook de artikelen die over deze zaak zijn verschenen in het Financieele Dagblad (Fd)de Trouw en de Volkskrant.

Geen werkgever, boete van €4.000,– herroepen door Nederlandse Arbeidsinspectie:  besluit op bezwaar Inspectie SZW geen werkgever

Geen werkgever, boete van €48.000,– vernietigd: uitspraak Raad van State

Bieden hulp geen arbeid, boete van €8.000,– vernietigd: uitspraak Rechtbank Amsterdam

Grensoverschrijdende dienstverlening, twijfel of verplaatsing van vreemdelingen doel op zich was van dienstverrichting, Inspectie niet in bewijslast geslaagd, boete van €472.000 vernietigd, zie uitspraak Raad van State

Uitzonderlijke situatie, overgang werkgeverschap, oude tewerkstellingsvergunningen niet meer geldig maar niet ingetrokken, geen mogelijkheid nieuwe tewerkstellingsvergunningen, door werkgever is oplossing geboden voor stoppen werkzaamheden door 200 vreemdelingen, voorkomen ontslag en personeelstekort, boetes van in eerste instantie €144.000 en €72.000, in bezwaar en beroep verder gematigd en in hoger beroep geheel vernietigd: uitspraak Raad van State

Grensoverschrijdende dienstverlening, ook indien vreemdelingen niet verblijven in lidstaat van dienstverrichter geen tewerkstellingsvergunning nodig, twee boetes van elk €40.000 vernietigd: uitspraak Raad van State

Overgang van vereiste minimum jaarloon kennismigrant in maandloon, gevolgen voor reeds aan kennismigranten verleende verblijfsvergunningen onvoldoende duidelijk, in eerste instantie opgelegde boete van €24.000, in bezwaar verlaagd naar €20.000, in beroep geheel vernietigd: zie uitspraak rechtbank Rotterdam

Boete voor niet verstrekken identiteitsdocumenten vreemdelingen (15a Wav), geen bewijs werkzaamheden en lagere verwijtbaarheid, opgelegde boete van €40.000 verlaagd naar €12.000: zie uitspraak rechtbank Den Haag

Op zoek naar een ervaren boete Nederlandse Arbeidsinspectie advocaat?

Als er een onderzoek loopt door de Nederlandse Arbeidsinspectie of als er al een boete door de Arbeidsinspectie is opgelegd, kan Scheers Advocatuur u daarover adviseren, de communicatie met de Inspectie overnemen en/of begeleiden bij het instellen van de juiste rechtsmiddelen. U kunt hiervoor contact opnemen met Scheers Advocatuur.