Unieburgers, hun (ex)partner en overige gezinsleden die in Nederland verblijven en voldoen aan de voorwaarden, hebben automatisch, oftewel van rechtswege, verblijfsrecht in Nederland en het recht hier te werken. Dit betekent dat ook zonder dat de IND hierover eerder een beslissing heeft genomen, achteraf vastgesteld kan worden dat in het verleden sprake was van deze rechten. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn in de situatie dat voor een verzoek om naturalisatie moet worden vastgesteld of de betreffende persoon een aaneengesloten periode in Nederland mocht verblijven. Ook kan dit van belang zijn bij de vaststelling van het recht op een uitkering en de vaststelling of een werknemer zonder verblijfsvergunning toch gerechtigd was te werken.

Zo heeft de IND in een recente zaak van mr. Erik Scheers, waarin het naturalisatieverzoek in eerste instantie was afgewezen omdat in een bepaalde periode het verblijfsrecht niet vaststond, in bezwaar alsnog vastgesteld dat in de gehele voorafgaande periode sprake was van rechtmatig verblijf. Het betrof hier de partner van een Unieburger, die direct na het overlijden van de Unieburger een zelfstandig verblijfsrecht had gekregen. Hij kan nu alsnog Nederlander worden.

In een andere zaak van mr. Erik Scheers zou een werkgever een boete krijgen voor illegale tewerkstelling, die is teruggedraaid omdat de werknemer als gezinslid van een Unieburger achteraf bezien – zonder dat dit eerder was vastgesteld – verblijfsrecht bleek te hebben.

Het is dus van belang bij (ex) gezinsleden van Unieburgers niet alleen af te gaan op de registratie van deze personen bij de IND, maar ook met betrekking tot het verleden vast te (laten) stellen of automatisch rechten konden worden ontleend aan het Unierecht.

Voor meer informatie met betrekking tot uw rechten als (ex)gezinslid van een Unieburger, kunt u contact opnemen met Scheers Advocatuur.