Als een kennismigrant al dan niet tijdelijk minder dan het kennismigrantenloon krijgt betaald, dan geldt de fictie dat de kennismigrantenvergunning niet meer geldt, dat de werkzaamheden over die periode daarmee illegaal worden en dat de werkgever ondanks deze kennismigrantenvergunning een boete kan krijgen voor illegale tewerkstelling op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

Op dit moment geldt voor de kennismigrant een inkomenseis per maand, exclusief vakantiegeld. Eerder, voor 2014, gold echter een inkomenseis per jaar, inclusief vakantiegeld. De hoogte van deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd, maar het looncriterium ten tijde van de aanvraag blijft bepalend gedurende de looptijd van de verblijfsvergunning – de jaarlijkse indexering van het kennismigrantenloon is dus niet van invloed op een bestaande verblijfsvergunning -.

In deze zaak van een cliënt van Scheers Advocatuur had de werkgever met kennismigranten in dienst een aantal maanden iets onder het maandlooncriterium betaald, maar kwam het jaarloon wel boven het jaarlooncriterium uit. De Nederlandse Arbeidsinspectie toetste aan het maandlooncriterium en legde deze werkgever drie boetes op voor illegale tewerkstelling van in totaal €24.000. Het ging hier echter om kennismigrantenvergunningen die voor 2014 waren verleend – waarbij de hoogte van de inkomenseis in 2014 dus bepalend was -. De vraag was hier of de wijziging in een maandelijkse inkomenseis in 2014 wel vanaf dat moment direct van toepassing was op deze vóór 2014 verleende verblijfsvergunningen. Met andere woorden: blijft het loon in dit geval getoetst worden per jaar gedurende de looptijd van de verblijfsvergunning of wordt dit vanaf 2014 direct per maand? En als het maandlooncriterium directe werking had, was het voor de werkgever dan duidelijk dat dit ook voor in 2014 al bestaande verblijfsvergunningen geldt: had de werkgever dit moeten weten en uit eigen beweging het bij de aanvraag geldende jaarcriterium moeten omrekenen naar een maandcriterium en daar dan ook nog het vakantiegeld uit moeten halen?

De rechtbank oordeelt in deze uitspraak dat uit een uitspraak van de Afdeling kan worden afgeleid dat de wijziging in maandloon wel direct van toepassing is. Er is volgens de rechtbank echter op geen enkele wijze informatie verschaft aan werkgevers dat het maandlooncriterium ook geldt voor de verblijfsvergunning die voor 2014 is verleend. Nu de wetgever met het oog op de rechtszekerheid een verboden gedraging zo duidelijk mogelijk moet omschrijven en dat hier niet is gebeurd, worden de op grond daarvan opgelegde boetes vernietigd.

Dit is winst voor de rechtszekerheid: regels kunnen alleen worden tegengeworpen als ze voldoende duidelijk zijn gemaakt!