Het EU Hof heeft in twee arresten bepaald dat een lidstaat bij het beoordelen van het inkomen voor een verblijfsvergunning ook de inkomsten van een familielid of derde moet betrekken.

Het Hof oordeelt dat niet de herkomst van de middelen beslissend is – dus dat niet alleen de eigen inkomsten meetellen –, maar dat ook de inkomsten die door een familielid of derde ter beschikking worden gesteld meetellen. Het is van belang dat de inkomsten vast, regelmatig en voldoende zijn. Een overeenkomst met een familielid van de aanvrager van een verblijfsvergunning of met een derde waarin is opgenomen dat wordt voorzien in voldoende middelen voor die aanvrager moet ook daarbij worden betrokken.

Het arrest van 3 oktober 2019, C-302/18, ziet op een aanvraag voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (op grond van de EU Richtlijn langdurig ingezetenen), maar het Hof verwijst hierin ook naar de Gezinsherenigingsrichtlijn. Deze uitleg zal naar mijn mening moeten gelden voor zowel de aanvraag voor een eerste verblijfsvergunning voor gezinshereniging (EU Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86) als voor de aanvraag voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (EU Richtlijn langdurig ingezetenen 2003/109).

Het arrest van 2 oktober 2019, C-93/18, dat ziet op een aanvraag door een minderjarige Unieburger, gaat zelfs nog iets verder. Het Hof oordeelt in dat arrest over de EU Verblijfsrichtlijn 2004/38 dat ook de inkomsten van de vader die in dat land geen verblijfs- en werkvergunning heeft – dus inkomsten uit illegale arbeid – moeten worden betrokken bij de beoordeling van de bestaansmiddelen van zijn kind. De lidstaat kan weliswaar optreden als (alsnog) een beroep wordt gedaan op het bijstandsstelsel, maar mag deze middelen niet uitsluiten.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een verblijfsvergunning moeten dus alle middelen die de aanvrager ter beschikking staan worden betrokken.

Voor meer informatie over het indienen van een aanvraag, of bezwaar of beroep tegen een beslissing waarin de inkomsten niet goed zijn beoordeeld, kunt u contact opnemen met Scheers Advocatuur.