Een baanbrekend arrest van het Hof van Justitie van de EU: met een Chavez verblijfsrecht – verblijfsrecht bij Nederlands kind – kan een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (op grond van EU Richtlijn langdurig ingezetenen 2003/109) worden aangevraagd!

Het Chavez verblijfsrecht is in beginsel niet van korte duur: de afhankelijkheidsverhouding kan zich over een aanzienlijke periode uitstrekken, totdat het Nederlands kind meerderjarig is, of zelfs langer wanneer sprake is van omstandigheden die dit rechtvaardigen (pnt. 41 van dit arrest).

Hiermee komt een einde aan de Nederlandse praktijk, waarin het Chavez verblijfsrecht slechts als tijdelijk werd beschouwd en personen met dit verblijfsrecht geen sterker verblijfsrecht, voor onbepaalde tijd, konden aanvragen. Bij nieuwe aanvragen en lopende procedures over een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd kan een beroep op dit arrest worden gedaan en kan de aanvraag niet meer op deze grond worden afgewezen.

Voor meer informatie over dit arrest en gevolgen voor uw situatie kunt u contact opnemen met Scheers Advocatuur.