Nadat vanaf 2018 meerdere boetes vanwege overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) waren opgelegd, ontving een cliënt van Scheers Advocatuur een voornemen tot preventieve stillegging van zijn onderneming. In de zienswijze van Scheers Advocatuur hiertegen is aangevoerd dat de eerste in 2018 opgelegde boete niet had mogen worden opgelegd. De persoon die arbeid had verricht had namelijk ook toen al op grond van het EU-recht van rechtswege het recht arbeid te verrichten. Die arbeid was dus niet illegaal en niet in strijd met de Wav. Deze cliënt had echter nooit bezwaar gemaakt tegen de opgelegde boetes, omdat werd gedacht dat dit toch geen zin zou hebben.

Ondanks dat er toen en ook tegen de later opgelegde boetes geen rechtsmiddelen waren aangewend en die boetes vaststonden, is de Inspectie SZW het met Scheers Advocatuur eens. De Inspectie SZW concludeert dat die eerste boete niet had mogen worden opgelegd en wordt terugbetaald. Om die reden wordt ook de verhoging van de boetes daarna vanwege recidive teruggedraaid en terugbetaald, in totaal €64.000. Verder wordt afgezien van de preventieve stillegging.

Waar in het verleden werd vastgehouden aan boetebesluiten die in rechte onaantastbaar zijn, ook als later blijkt dat die boete ten onrechte was opgelegd, is er nu voor gekozen om ook onherroepelijke boetes in dat geval te herzien. Voor het rechtsgevoel erg belangrijk. Dit is toe te juichen en duidt hopelijk op een lijn die ook in de toekomst wordt voortgezet.

Met vragen over Wav-boetes, het ontvangen van advies en het procederen tegen deze boetes kunt u contact opnemen met Scheers Advocatuur.