Met een aantal andere advocaten, Thom Dieben, Angelique Perdaems en Jaap Lameijer, heeft Erik Scheers vandaag een klacht ingediend bij de Europese Commissie. Deze klacht ziet op het ongemotiveerd afdoen van zaken door de hoogste Nederlandse rechters, de Hoge Raad en de Raad van State, waarin is gevraagd om uitleg van het Europees recht. Dit betreft zowel zaken over het vreemdelingenrecht, het strafrecht als het belastingrecht. Uit verschillende uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Europees Hof van Justitie kan worden afgeleid dat de hoogste nationale rechter verplicht is om vragen te stellen aan het Hof van Justitie als het gaat om uitleg van het Europees recht. Enkel onder strikte voorwaarden is dit niet nodig: wanneer de vraag irrelevant is voor de beslechting van het geschil, wanneer het Hof deze vraag al eerder heeft beantwoord of als er geen twijfel bestaat over de uitleg van het Unierecht. Als de hoogste rechter vindt dat er een uitzondering van toepassing is en er geen vragen hoeven te worden gesteld, dan zal deze rechter volgens de Europese rechter  uitgebreid moeten motiveren welke uitzondering van toepassing is en waarom dit zo is. Nu de hoogste Nederlandse rechters ook deze zaken zonder motivering afdoen, is hierover geklaagd bij de Europese Commissie. De Europese Commissie kan Nederland nu om uitleg vragen en een inbreukprocedure starten bij het Europees Hof vanwege schending van het Europees recht.

Zie ook de publicatie in het Advocatenblad.