De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een verblijfsvergunning voor een gezinslid (partner, kinderen) te verkrijgen, zijn versoepeld. Dit heeft te maken met de Europese richtlijn gezinshereniging (2003/86), die regelt in welke gevallen een lidstaat een verblijfsvergunning moet verlenen en mag weigeren. Deze richtlijn heeft al eerder geleid tot aanpassing van de door Nederland gestelde eisen, waaronder versoepeling/verlaging van het inkomensvereiste, het inburgeringsvereiste en de leges (zie ook de door mr. Scheers gepubliceerde artikelen hierover).

Tegenwerping onjuiste informatie

Vorige week heeft de Raad van State als hoogste Nederlandse rechter aan deze lijst van versoepelingen toegevoegd, dat de IND een aanvraag niet mag afwijzen omdat er in een eerdere procedure onjuiste informatie is verstrekt. De IND wees aanvragen ook af indien de betreffende persoon in een eerdere procedure minder dan 5 jaar geleden onjuiste informatie had verstrekt. Dit betekende dat er na een eerdere afwijzing van de verblijfsvergunning vanwege het verstrekken van onjuiste gegevens 5 jaar moest worden gewacht met het indienen van een nieuwe aanvraag. Dit is volgens de Raad van State in strijd met de richtlijn gezinshereniging en niet toegestaan. Alleen als de informatie in de nieuwe procedure onjuist is, mag deze nieuwe aanvraag op die grond worden afgewezen. Overigens zal er ook dan een belangenafweging moeten plaatsvinden.

Duurzaamheid inkomen

Verder heeft de IND recent, ook naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State, de zogenaamde “flextoets” versoepeld. Deze toets betreft het inkomensvereiste bij flexwerkers of werknemers met een arbeidsovereenkomst van korter dan een jaar. Het inkomen van het in Nederland verblijvende gezinslid moet normaal gesproken voor nog minimaal een jaar beschikbaar zijn. Als dit niet zo is, werd eerder getoetst of de inkomsten die gedurende een periode van drie jaar zijn verworven, in die periode voldoende hoog waren en nog beschikbaar zijn. De Raad van State had vorig jaar al geoordeeld dat de periode van drie jaar terugkijken te lang is. Deze periode wordt nu aangepast naar een periode van één jaar. De inkomsten moeten bovendien op het moment van de aanvraag nog ten minste zes maanden beschikbaar zijn. Verder is toegezegd dat soepeler wordt omgegaan met Nederlandse expats, die met hun buitenlandse partner terugkeren naar Nederland en nog geen jaarcontract hebben.

Voor meer informatie met betrekking tot deze versoepelingen in uw specifieke situatie of andere informatie met betrekking tot verblijfsvergunningen, kunt u contact opnemen met Scheers Advocatuur.